Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door NovuSign geleverde producten en diensten.

 

NovuSign, gevestigd te 6229 BK Maastricht - Aan het Valderen 36, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

NovuSign verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die NovuSign van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door NovuSign in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Bedrijfsnaam

 • Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode)

 • Telefoonnummer (mobiel of vast)

 • E-mailadres

 • IBAN

 

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens door NovuSign

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. NovuSign verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met NovuSign, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit NovuSign. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van NovuSign. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Geldende regels bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is NovuSign gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt NovuSign zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

NovuSign zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

NovuSign verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

NovuSign gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@novusign.nl.

 

Beveiliging

NovuSign hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. NovuSign heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij NovuSign toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval NovuSign gebruik maakt van de diensten van derden, zal NovuSign in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal NovuSign u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@novusign.nl.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden eventueel door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 07 juni 2018.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@novusign.nl.

Privacyverklaring NovuSign

06 300 10 688

Aan het Valderen 36, 6229 BK  Maastricht